Za članove Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ imenovani su:

 

1)      Vesna Raosavljević, za predsjednika UO

2)      Saša Lalević, za člana UO

3)      Marko Gutić, za člana UO