linija.png

 

 

Tokom 8.9.10.decembra zaposleni u našem Centru bili su na edukaciji u Beogradu  u humanitarnoj organizaciji za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju “Dečije srce”. Edukacija je nosila naziv “Škola životnih veština”.Tokom edukacije posjetili smo i Dnevni boravak “Sunce” , Centar za autizam “Kornelije Stanković”, kao i Srednju zanatsku školu “Petar Leković”.  Program su vodili predavači iz Dečijeg srca,  Sašenka Mirković-defektolog i Goran Rojovic takodje defektolog.Takodje,obišli smo O.Š. ,,Dušan Dubalić”  na Vračaru koja posjeduje slanu sobu.

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ambasadorka SAD-a Margaret En Uehara i šef UNICEF-a u Crnoj Gori  Osama Kogali  sa gradonačelnikom g-dinom Aleksandrom Žurićem i njegovim saradnicima posjetili su  naš Centar.Tokom posjete obišli su  Dnevni centar i Malu grupnu zajednicu  i na taj način se malo bliže upoznali sa našom organozacijom rada, takođe družili su se i slikali sa djecom.

Jav­nu usta­no­vu Cen­tar za dje­cu i mla­de sa smet­nja­ma u raz­vo­ju „Ti­sa” iz Bi­je­log Po­lja  dana 11.12.2017.god. po­sje­ti­li su pred­stav­ni­ci Upra­ve ca­ri­na Cr­ne Go­re i uru­či­li ve­ću ko­li­či­nu odje­će i obu­će, ka­ko u Ma­loj grup­noj zajed­ni­ci, ta­ko i u Dnev­nom bo­rav­ku.Di­rek­to­r “Ti­se” En­sad Ome­ro­vić je iz­ra­zio za­hval­nost i is­ta­kao zna­čaj po­dr­ške od stra­ne do­na­to­ra i na­gla­sio da je ovo još je­dan seg­ment br­že so­ci­ja­li­za­ci­je  ko­ri­sni­ka Cen­tra u dru­štve­nu za­jed­ni­cu i po­ka­za­telj da ih dru­štvo ne za­bo­ra­vlja.

   

 

Dana 30.11.2017.god u Hali sportova u Nikoljcu održana je odbokaška utakmica između Jedinstvo-Bemaxa iz Bijelog Polja i  Rijeke iz Hrvatske. Poziv za utakmicu dobili smo i mi,pa smo sa našim korisnicima  pružili podršku i bodrili naše igrače.Na kraju utakmice djeca su se družila i slikala sa odbjkašima, koji su nam pokazali zahvalnost zbog naše podrške. Ovakav vid druženja našim korisnicima pored socijalizacije i uključivanja u društveni život , predstavlja neizmjernu sreću , što se moglo i vidjeti na njihovim licima i po njihovim osmjesima kao i žustrom navijanju.

Trenutno u  našem Centru ima  petoro zaposlenh preko programa Javnih radova  koji su primljeni na period od dva mjeseca, od 01.11. do 31.12.2017.god. Oni obavljaju poslove koji se tiču brige i njege naših korisnik i to, presvlačenje, hranjenje pruzanje podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Osnovni cilj programa javnih radova je povećanje zaposlenosti nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, prioritetno teže zapošljivih, i to:

Broj pregleda članaka
687832
Go to top