U periodu od 23.11.2018. do 25.11.2018.godine zaposleni u našem Centru bili su na edukaciji u Beogradu.Edukaciju je kao i prošle godine organizovala humanitarna organizacija za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju ,,Dječije srce“.

  Program pod imenom „Obuka stručnjaka za primjenu praktičnih postupaka u cilju poboljšavanja funkcionalnosti osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju“ vodili su predavači iz Dječijeg srca Sašenka Mirković-defektolog i Goran Rajović,takođe defktolog.

   Cilj programa je osposobljavanje polaznika seminara za procjenu funkcionalnosti osoba sa smetnjama u razvoju,kreiranje individualnih programa rada i sprovodjenje aktivnosti sa njima i njihovim starateljima.Opšti cilj obuke je primjena što konkretnijih postupaka koji su sadržani u sklopu programa obuke a u cilju su što kvalitetnije brige o fizičkom i psihocosijalnom razvoju djece sa smetnjama u mentalnom razvoju.Zaposleni su prošli obuke za primjenu konkretnih metodskih postupaka u procesu osamostavljivanja ili pružanja adekvatne podrške u održavanju lične higijene,ishrane,povećanju bezbjednosti djece prilkom organizovanih izlazaka ,šetnji,slobodnog kretanja,razvoja govora i razvoj kumunikativnih sposobnosti korisnika institucija kao osnovnog preduslova uspostavljanja međusobnog odnosa uvažavanja i razumijevanja ,motivacija i socijalizacija djece kao i njihova podrška.

       Sertifikate je dobilo 8 zaposlenih.