JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ Bijelo Polje posjetila je Komisija za izdavanje licence za obavljenje djelatnosti socijalne i dječije zaštite koju je formiralo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

   JU Centar „Tisa“ je shodno Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti, među prvima u Crnoj Gori stekla Licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite.

  Dobijanjem licence znači da su zadovoljeni svi uslovi koje je propisalo Ministarstvo rada i scijalnog staranja u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici. Dnevni centar „Tisa“ je prvi dnevni centar u Crnoj Gori u kojem trenutno boravi 20 korisnika. JU Centar „Tisa“ pored usluge Dnevnog centra ima i posebnu organizacionu jedinicu Malu grupnu zajednicu u kojoj boravi trenutno 7 korisnika djece sa smetnjama u razvoju koja su bez roditeljskog staranja.Centar „Tisa“ je usluga dječije i socijalne zaštite a dječija i socijalna zaštita je djelatnost od javnog interesa i zasniva se na principima uvažavanja integriteta, zabrane diskriminacije, individualnog pristupa, uvažavanja najboljeg interesa korisnika, prevencije institucionalizacije i dostojanstva korisnika socijalne i dječije zaštite.Uspostavljanjem licenciranja pružaoca usluga dodatno će se unaprijediti sistem kvaliteta u socijalnoj i dječijoj zaštiti, a posebno u dijelu pružanja i korišćenja usluga iz ove oblasti.