Jav­nu usta­no­vu Cen­tar za dje­cu i mla­de sa smet­nja­ma u raz­vo­ju „Ti­sa” iz Bi­je­log Po­lja  dana 11.12.2017.god. po­sje­ti­li su pred­stav­ni­ci Upra­ve ca­ri­na Cr­ne Go­re i uru­či­li ve­ću ko­li­či­nu odje­će i obu­će, ka­ko u Ma­loj grup­noj zajed­ni­ci, ta­ko i u Dnev­nom bo­rav­ku.Di­rek­to­r “Ti­se” En­sad Ome­ro­vić je iz­ra­zio za­hval­nost i is­ta­kao zna­čaj po­dr­ške od stra­ne do­na­to­ra i na­gla­sio da je ovo još je­dan seg­ment br­že so­ci­ja­li­za­ci­je  ko­ri­sni­ka Cen­tra u dru­štve­nu za­jed­ni­cu i po­ka­za­telj da ih dru­štvo ne za­bo­ra­vlja.


Direktor  Omerović  je istakao da je li­je­po vi­dje­ti ka­ko su po­klo­ni iz­ma­mi­li osmi­je­he na li­ci­ma ko­ri­sni­ka. Ovo ina­če ni­je pr­va do­na­ci­ja Upra­ve ca­ri­na na­šem Cen­tru. Upra­va ca­ri­na u kon­ti­nu­i­te­tu re­a­li­zu­je ak­tiv­no­sti ove vr­ste u skla­du sa svo­jom ja­snom oprije­dje­lje­no­šću za dru­štve­no od­go­vor­no po­slo­va­nje